Правила На Промоция

Официални правила на промоция “ Плащайте с карта Visa от Fibank и купете уреди Philips с до 40% отстъпка

 

Раздел 1. Предмет

Настоящите официални правила (“Правилата“) определят реда и условията за провеждане на Промоционална кампания под мотото “Плащайте с карта Visa от Fibankи купете уреди Philips с до 40% отстъпка“ (“Промоцията“) и уреждат отношенията между Организаторите и физическите лица, участници в Промоцията.

Раздел 2. Организатори на промоцията са:

2.1. "Първа инвестиционна банка" АД, акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 831094393, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Драган Цанков 37 ("Първа инвестиционна банка", Fibank, “Организатор“).

2.2. „Интервен” ООД, ЕИК 121257433. Адрес на управление гр. София, ул. Черковна 21 и с адрес на кореспонденция  бул. Симеоновско шосе 95, дистрибутор и официален представител за България на „Филипс Румъния” ООД.

Раздел 3. Срок и територия на провеждане на Промоцията. Комуникация.

3.1. Промоцията се провежда в периода от 14.12.2016 г. до 14.02.2017 г., включително (“Период на провеждане“).

3.2. Промоцията е валидна за покупки на електроуреди с марка  Philips, от уебсайт www.fibank.cloudcart.net, заплатени с банкова карта Visa, издадена от Fibank.

3.3. Организаторите информират потребителите за правилата и условията за провеждане на Промоцията чрез публикуване на Официалните правила на промоцията на интернет страниците www.fibank.bg и www.fibank.cloudcart.net, чрез разпространяване на комуникационни материали, както и по други подходящи начини по свое усмотрение.

Раздел 4. Изисквания към участниците

В промоцията може да участват всяко лице, което притежава издадена от Fibank кредитна или дебитна карта – Visa, като за закупуване на електроуред е необходимо да отговаря на условията по Раздел 5 по-долу.

Раздел 5. Условия за участие в Промоцията

5.1. Всяко лице, което е картодържател на издадена от Fibank банкова карта Visa – кредитна или дебитна, има право при покупка на електроуред от посочените в т.5.2 с тази карта да получи отстъпка от цената на електроуреда, в размер на до 40% от цената, на която „Интервен“ ООД предлага електроуредите извън промоцията. На сайта www.fibank.cloudcart.net изрично се посочва цената на електроуредите преди и след отстъпката.

5.2. Електроуредите Philips, за които се отнася Промоцията, са както следва:

 • Автоматична кафемашина за еспресо HD8834/09;
 • Ръчен пасатор HR1625/00;
 • PerfectCare Azur парна ютия GC4924/20;
 • Shaver series 3000 електрическа самобръсначка за сухо бръснене S3510/06;
 • Уред за оформяне на прически с въздух HP8663/00;
 • Сешоар HP8232/00;
 • Уред за многофункционално готвене HD4731/70;
 • HUE система за wireless осветление 8718696592946;
 • HUE Go преносима лампа за осветление;
 • Телевизор 32PFS6401/12.
 • Philips Disney преносим светлинен приятел Olaf;
 • Philips Disney настолна лампа Frozen;
 • Philips Disney пендел Finding Dory;
 • Philips Disney преносим светлинен приятел Finding Dory

Информация за техническите характеристики и снимки на уредите са налични на интернет страницата на промоцията на адрес: www.fibank.cloudcart.net.

5.3.Доставката на поръчаните през сайта електроуреди на участниците в Промоцията се извършва за сметка на „Интервен” ООД.

5.4.Електроуредите Philips, за които се отнася Промоцията, могат да се поръчат и закупят в периода от 00:00 ч. на 14.12.2016 г. до 23:59:59 ч. на 14.02.2017 г. единствено в интернет, на сайта на Промоцията www.fibank.cloudcart.net, който се администрира от „Интервен” ООД. За да поръча уред, участникът следва да извърши следните действия в посочената по-долу последователност:

 • Да посети интернет сайт www.fibank.cloudcart.net;
 • да изберете желания продукт и го добавите в количката за пазаруване на сайта чрез натискане на бутона „Купи”;
 • да въведете данни за доставка: Име и Фамилия, Име на фирма (опционално), Държава, Област, Адрес, Пощенски код, Телефонен номер, e-mail адрес и Адрес за фактура (опционално);
 • да изберете желан метод за доставка и да потвърдите фиксирания метод за плащане (Плащане с кредитна/дебитна карта);
 • да потвърдите съгласието си с настоящите Общи условия чрез отметка;
 • да преминете към извършване на картово плащане чрез натискане на бутона „Плати”;
 • след натискане на бутона „Плати”, потребителят се пренасочва към платежната страница на Банката (https://mdpay.fibank.bg), където въвежда необходимите данни за извършване на картово плащане: Име на картодържателя, Номер на кредитна/дебитна карта, Дата на валидност на картата, CVC2 код.
 • Банковата система ще отхвърли опит за плащане с карта, която не отговаря на критериите на настоящата промоция.

5.5. В Периода на провеждане на промоцията, всеки участник може да закупи повече от един от промоционалните електроуреди Philips, в съответствие с настоящите Правила.

 

Раздел 6. Получаване на закупените електроуреди Philips

6.1. Доставката на уредите Philips до участниците в Промоцията е безплатна и се извършва от „Интервен” ООД по куриер, на посочен от участника адрес (на територията на Република България), в срок до 5 (пет) работни дни след датата на приемане на поръчката.

6.2. При получаване на поръчания/поръчаните електроуред/и се подписва приемно - предавателен протокол във формата на товарителница, съдържащ следната информация: име и подпис на участника или посочено от участника трето лице, място, дата и час на приемо-предаването. Товарителницата е в два екземпляра – един за участника и един за куриера, чрез който е осъществена доставката.

Раздел 7. Отговорност

7.1. С регистрацията си за участие в Промоцията потребителите заявяват, че са запознати с настоящите Правила, приемат ги и дават съгласието си да бъдат обвързани с настоящите Правила и да спазват техните клаузи.

7.2. Организаторите не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си по настоящите Правила, настъпили по независещи от тях обстоятелства, поради форсмажорни обстоятелства, неизправности или технически грешки в интернет страницата www.fibank.cloudcart.net и/или в обслужващата информационно- съобщителна и телекомуникационна инфраструктура, които сe дължат на поведението на трети лица и не са по вина на Организаторите.

7.3. Организаторите не носят отговорност при изчерпване наличностите на някои от електроуредите в срока на Промоцията.

7.4. В случай че стоката не бъде доставена на участника в Промоцията поради предоставени неточни данни, Организаторът „Интервен” ООД извършва повторен опит да се свърже с участника за уговаряне с него на една от следните възможности:

 • Уточняване на адрес за доставка;
 • Отправяне на покана продуктът да бъде получен на адреса на Организатора „Интервен“ ООД.
 • В случай че повторен контакт не може да бъде осъществен, и до 10 дни от датата на доставка участникът не е осъществил сам контакт с „Интервен“ ООД за получаване на продукта, договорът се счита развален и заплатената от участника цена подлежи на възстановяване.

7.5. Fibank не носи отговорност при изчерпване наличностите на някои от електроуредите в срока на Промоцията.

7.6.Организаторите не носят отговорност за забавяне в доставката на електроуреди в рамките на Промоцията в случай, че причината за забавянето е извън техния контрол.

7.7.„Интервен” ООД отговаря за съответствието на електроуредите, включени в промоцията с изискванията на приложимото законодателство и в частност със законодателството за защита на потребителите.Раздел 8. Заключителни разпоредби

8.1. За Периода на провеждане на Промоцията настоящите правила са достъпни на интернет сайта на Организатора „Първа инвестиционна банка“ АД на адрес www.fibank.bg и на сайта на промоцията –www.fibank.cloudcart.net.

8.2. Информация за Промоцията потребителите могат да получат на телефон +359 886 33 62 34. Цената на разговора е според стандартния абонаментен план на потребителя.

8.3. Настоящите Правила представляват пълните правила, уреждащи реда и условията за провеждане на Промоцията и за участието на потребителите в нея. По отношение на Правилата и на Промоцията като цяло се прилагат разпоредбите на българското законодателство. С попълване на регистрацията, участниците заявяват, че са запознати с доброволния характер и условията за събиране и обработване на лични данни за целите на покупка и доставка на електроуредите и че приемат тези условия, включително че дават съгласието си за размножаване и поддържане на документите, съдържащи лични данни, предоставени във връзка с Промоцията и за целите на изпълнението й. Последиците от отказ за предоставяне на лични данни биха довели до невъзможност за участие в Промоцията. Личните данни могат да бъдат разкрити на лица, които Организаторите са определили за обработващи данните за целите на Промоцията като участниците имат право на достъп и право на коригиране на личните си данни чрез заявление до Организатор на промоцията по реда на чл.29 и чл.30 от ЗЗЛД. Организаторите са администратори на лични данни по смисъла на ЗЗЛД.

8.4. Всеки потенциален съдебен спор между организаторите на промоцията и участниците в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

8.5. Настоящите Правила влизат в сила на 14.12.2016 г. и са валидни за целия Период на провеждане на Промоцията, както и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с тях. Организаторите си запазват правото да допълват или променят настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страниците на Организаторите на адрес www.fibank.cloudcart.net и на www.fibank.bg.