Общи Условия За Ползване

Общи условия за ползване Уебсайтаwww.fibank.cloudcart.net, администриран от „Интервен” ООД

ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване от Клиенти на Уебсайта, администриран от „Интервен” ООД: www.fibank.cloudcart.net и за извършване наплащания чрез ВИРТУАЛЕН ПОС-ТЕРМИНАЛ

Раздел I. Обща информация

  1. Моля, прочетете внимателно тези Общи условия за ползване Уебсайта, администриран от „Интервен” ООД: www.fibank.cloudcart.net и за извършване на плащания чрез ВИРТУАЛЕН ПОС ТЕРМИНАЛ (наречени по-долу "Общи условия"). При използването на Уебсайта, администриран от „Интервен” ООД: www.fibank.cloudcart.net (наричан по-долу "Уебсайта"), Вие изрично и безусловно се съгласявате с тези Общи условия. Ако не сте съгласни с тях, Вие не можете да използвате Уебсайта и Вашите заявки няма да бъдат изпълнени. Всяко боравене с Уебсайта, с неговото съдържание (текст, данни, снимки, графика и др.), както и използването на всички услуги, които „Интервен” ООД предоставя или ще предостави в бъдеще чрез този Уебсайт, се осъществява съобразно тези Общи условия.

2.Дефиниции:

2.1. Търговец – „Интервен” ООД, който получава поръчки на стоки (електроуреди) и плащания от Клиенти включително чрез виртуален ПОС терминал,

разположен на Уебсайта www.fibank.cloudcart.net.

2.2. Клиент (Картодържател) – всяко физическо лице, юридическо лице, организация, държавен орган, неперсонифицирано лице или образувание, негов представител или служител, което ползва някоя от функционалностите на Уебсайта www.fibank.cloudcart.net за изпращане на електронни съобщения и/или за получаване на електронни услуги, включително чрез плащане през интернет с Виртуален ПОС терминал.

2.3.Банка – Банката, обслужваща Търговеца, която предоставя възможност на Уебсайта за плащане през Интернет с Виртуален ПОС терминал.

2.4.Виртуален ПОС – логическо устройство, дефинирано в картовата система на Банката, за дистанционно приемане на електронни плащания с банкови карти през Уебсайта на Търговеца.

3.Защита на авторски права:

3.1.Всички материали на Уебсайта са защитени съгласно Закона за авторското право

и сродните му права. Всякаква репродукция, копиране, публикуване, разпространяване или излагане на публични места на тези материали или на част от тях е забранено без изричното предварително писмено съгласие на „Интервен” ООД. Всяко неразрешено използване на материалите от този Уебсайт подлежи на съдебно преследване. „Интервен” ООД ще предприема предвидените в законодателството мерки с оглед наказване на всяко нерегламентирано ползване или друго нарушение на авторските или сродните права върху обекти на Уебсайта.

3.2.Ако на някое място в този Уебсайт се съдържат допълнителни изисквания или информация, свързана с авторските или сродните права, те трябва да бъдат изпълнени надлежно.

3.3.Освен ако не е посочено друго, правата върху снимките и допълнителните материали, прикрепени към продуктите, принадлежат на собственици им.

3.4.Всички други търговски марки и всички свързани с тях символи, изображения, наименования и др. са собственост на съответните правоносители.

Раздел II. Условия на Търговеца за работа с клиенти

1.Уебсайтът www.fibank.cloudcart.net съдържа подробно описание на предлаганите електроуреди (предлаган асортимент от електроуреди, налично количество, характеристики, допълнителни услуги и пр.); единични крайни цени на електроуредите в лева с всички включени дължими данъци и такси, преди и след заплащане с банкова платежна карта, издадена от Първа инвестиционна банка;

2.Уебсайтът www.fibank.cloudcart.net съдържа и условията на промоцията, включени в Правила за участие в промоцията “Плащайте с карта Visa от Fibankи купете уреди Philips с до 40% отстъпка“. Моля, прочетете ги внимателно, защото те трябва да бъдат изпълнени, за да може да закупите някои от Електроуредите, публикувани на сайта www.fibank.cloudcart.net.

3.Търговецът се стреми да публикува на Уебсайта възможно най-пълна информация за продаваните продукти. Въпреки това Търговецът не гарантира, че предоставената на Уебсайта информация е напълно достоверна, пълна или без грешки. Ако стока, закупенa чрез Уебсайта, се различава от описаното, Потребителят има право да я върне само при условие, че тя все още е във вида, в който е пристигнала при него и до 14 дни от получаването й.

4.Уебсайтът съдържа връзки към други Уебсайтове (интернет адреси), които не са свързани и не се контролират от Търговеца. Наличието на връзки към други Уебсайтове не означава, че Търговецът одобрява или поема каквато и да е отговорност за съдържанието или използването на тези Уебсайтове.

5.Клиентът се регистрира в Уебсайта и попълва съответната форма за поръчката си, като:

5.1. Избира желаният продукт и го добавя в количката за пазаруване на сайта чрез натискане на бутона „Купи”;

5.2. Въвежда данни за доставка: Име и Фамилия, Име на фирма (опционално), Държава, Област, Адрес, Пощенски код, Телефонен номер, e-mail адрес и Адрес за фактура (опционално);

5.3. Избира желан метод за доставка и потвърждава фиксираният метод за плащане (Плащане с кредитна/дебитна карта);

5.4. Потвърждава съгласието си с настоящите Общи условия чрез отметка;

5.5. Преминава към извършване на картово плащане чрез натискане на бутона „Плати”;

5.6. След натискане на бутона „Плати”, потребителят се пренасочва към платежната страница на Банката (https://mdpay.fibank.bg), където въвежда необходимите данни за извършване на картово плащане: Име на картодържателя, Номер на кредитна/дебитна карта, Дата на валидност на картата, CVC2 код.

5.7. Банковата система ще отхвърли опит за плащане с карта, която не отговаря на критериите на настоящата промоция.

6.Попълва следното, независимо от типа карта: адрес за фактура; адрес за доставка; три имена и телефон за връзка на лицето, което ще получи продукта при доставка (ако лицето е различно от направилото поръчката).Клиентът се задължава да попълни формата за поръчка с необходимите за целта данни за нейното изпълнение, точно и достоверно, без да въвежда в заблуждение Търговеца или Банката. В случай на невярно попълнени данни причинените на Търговеца или Банката вреди се обезщетяват от Клиента.

7.След попълване на поръчката и нареждане на плащане стойността на поръчаната стока, съобразно избрания от Клиента способ, Търговецът изпраща съобщение, че поръчката е приета, като в него се посочват – срок на доставка (до 10 дни, освен при възникнал случай от изброените по т. 2.14, т. 2.15, т. 2.16 или т. 2.18, които могат да доведат до отмяна на нареденото от Клиента плащане) и начин на доставяне. С изпращане на потвърждение от страна на Търговеца за приемане на поръчкатасе счита, че между Търговец и Клиент е сключен договор за продажба от разстояние.

8.Клиентът се задължава да осигури лицето за контакт, посочено в поръчката, да присъства на посочения от Клиента адрес на доставка в деня, посочен като ден за доставка. За надлежно извършена доставка на поръчана от Клиента стока се счита тази, която е доставена на лицето, което се намира на адреса за доставка, посочен в направената от Клиента поръчка. Доставката се удостоверява с подпис и име на лицето, посочено за получател на доставката в товарителницата.

9.Правото на собственост върху стоката се прехвърля върху Клиента от момента на доставяне на стоката на Клиента след като плащането й е получено от Търговеца. Ако на адреса за доставка не е намерено посоченото от Клиента лице се счита, че Клиентът е в забава за получаване на поръчаната от него стока. Ако до 10 дни от посочената дата задоставка Клиентът не потърси стоката си, тя се връща при Търговеца и договорът за доставка на стоката се счита развален.

10.На Уебсайта е възможно извършване на плащания чрез виртуален ПОС терминал, предоставен от Банката, обслужваща Търговеца, с банкови картиVISA без физическото представяне на банкова карта на Търговеца.

11.Търговецът не приема плащания с банкови карти в полза на други физически или юридически лица/търговци през виртуалния си терминал и/или Интернет страница, различни от Търговеца.

  1. Посочените на интернет сайта цени са крайни. Търговецът не начислява допълнителни такси и комисиони към цените на електроуредите, обявени в момента на покупка.

13.ТЪРГОВЕЦЪТ осигурява надеждни механизми за контрол при приемане на плащания през виртуалния си терминал в Интернет с оглед недопускане на трансакции, които не отговарят на целите на сделката с Клиента и настоящите Общи условия, попадат извън обхвата на приложното му поле.

14.Клиентите нямат право да извършват чрез Виртуалния ПОС терминал на Уебсайта на Търговеца неправомерна транзакция или транзакция, извършена при условията на „измама“ – транзакция, съзнателно (преднамерено) извършена с карта или картови данни, придобити по незаконен начин (изгубена, открадната, получена на базата на фалшиви документи и др.), както и с фалшифицирана или подправена карта, или с присвоени картови данни. Такава транзакция се  счита за направена без знанието и съгласието на картодържателяи без неговото разрешение за ползването й.

  1. Когато извършено плащане бъде оспорено от картодържател, като извършено без негово знание или без негово съгласие, както и в случаите, когато Търговецът бъде информиран своевременно за съществуването на съмнения, че плащането е извършено с неистинска, невалидна или нередовна банкова карта, Търговецът може да откаже да изпрати закупената стока, до установяване на законосъобразността на плащането по предвидения за това в закона ред.

17.При установяване от страна на Банката, че нареденото от Клиента плащане е въз основа на фалшива, невалидна и/или нередовна карта, или в случай, че картата е представена за плащане от лице, различно от нейния картодържател, Клиентът се задължава да възстанови всички произтекли от нарушението вреди и дължими суми на Търговеца

18.Търговецът се задължава при осъществяване на своята дейност по предлагане и продажба на електроуреди през виртуалния си терминал да не допуска осъществяването на фиктивни покупки, пране на пари и финансиране на тероризма, измама или опит за измама, независимо от начина.

19.Търговецът има право да откаже да приеме плащане с карта в случай на невъзможност да се получи потвърждение за извършване на операцията;

 

Раздел III. Правила за информацията, предоставена от Клиента при използване на Виртуален ПОС терминал

1.Търговецът е вписан в регистъра към Комисия за защита на личните данни и еадминистратор на лични данни, като се задължава да пази конфиденциалността на личните данни и на търговската информация, които Клиентите предоставят чрез Уебсайта.

2.До Търговеца достига само тази част от информацията, която Клиентът попълва на Уебсайта му и която е необходима за извършване на търговската сделка – име или фирма на Клиента; email адрес; ЕИК/БУЛСТАТ (ако има такива) или друг идентификационен номер; адрес за доставка; лице и телефон за контакт и за получаване на доставката и пр.

3.Търговецът не събира банкова информация, нито данните от банковите карти, които Клиентът попълва, за да осъществи плащането с карта. Тази информация се получава директно и единствено от Банката, която се задължава по силата на нормативните изисквания да пази стриктно и да не предоставя тази информация. Търговецът и неговите служители нямат достъп до информацията от банковата карта на Клиента.

4.Търговецът няма да продава и няма да предоставя за временно ползване и срещу заплащане предоставената от Клиента на Уебсайта на Търговеца информация, както няма да я държи по-дълго, отколкото му е необходимо за извършване на нормалната търговска дейностсвързана с доставката.

5.Търговецът може при поискване да предоставя обобщена статистическа информация, свързана с Уебсайта, на рекламодатели и/или рекламни агенции или за маркетингови цели.

6.Търговецът се отнася с надлежно внимание към оказаното му от Клиента доверие. С оглед защита от несанкциониран достъп или разкриване на информация и поддържане точността на данните, Търговецът криптира с 256 битово SSL криптиране от RapidSSL,информацията,която въвеждате в регистрационната форма така и във формата за поръчка, което гарантира че никой няма да може да открадне личните ви данни докато пазарувате в Уебсайта на Търговеца.

7.Уебсайтът използва бисквитки (cookies). Те представляват файл с данни, който се записва на твърдия Ви диск, когато посетите Уебсайта. Търговецът използва информацията, събирана чрез бисквитки, за да следи начина, по който Клиентите взаимодействат с Уебсайта. Търговецът използва събраната информация, за да подобрява услугите, които предлага.

8.При възникнали въпроси относно практиките за сигурност на Търговеца всеки Клиент може да пише на [email protected]

Раздел IV. Информация, предоставяна свободно от Търговеца

1.Търговец, който приема и плащания чрез банкови карти през Интернет страницата: Интервен ООД;

2.ЕИК: 121257433; регистрация по ДДС: BG121257433;

3.Седалище и адрес на търговска регистрация на ТЪРГОВЕЦА: София, ул. Черковна21 и адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1700, бул. Симеоновско шосе № 95,

4.Валидни контакти за комуникация с картодържателя относно клиентски запитвания – телефон: +359 886 33 62 34, имейл: [email protected]

Раздел V. Условия за отказ на направената поръчка (Cancellationpolicy):

1.Клиентът, който има качеството на Потребител по Закона за защита на потребителите (ЗЗП), има право да се откаже от направената поръчка в срок до 14 дни от поръчката.

2.При отказ от извършена поръчка Клиентът, който има качеството на потребител по ЗЗП дължи на Търговеца неустойка в размер на преките разходи за връщането на стоката, причинените му от отказа от поръчката вреди и намалението на стойността на доставената стока, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

3.Отказът от поръчка се извършва чрез попълване на заявление и изпращането му на следния имейл адрес:[email protected] (факс, електронна поща, чрез Уебсайта на Търговеца).

Раздел VI. Условия за връщане на закупена стока, замяна или ремонт на получена стока, връщане на сумата на плащането (частично или напълно)

1.Доставена чрез поръчка от този Уебсайт стока може да бъде върната в 14-дневен срок от доставянето й от Клиент, само ако има качеството Потребител по ЗЗП. За целта е необходимо да се обърнете към Търговеца на адрес: [email protected], за да уточните начина на връщането на доставената стока, куриер, срок, застраховката.

2.Правото за връщане на стоката се счита упражнено от Потребителя с изпращане на попълнено от Потребителя Заявление (Приложение № 1) на адрес:[email protected]

3.Връщането може да се извърши, ако стоката е с ненакърнена опаковка (извън простото й отваряне), неупотребявана, окомплектована, запазени са всички стикери на стоката, които удостоверяват, че тя не е отваряна или отремонтирана от неоторизирано лице, потребителят е върнал всички документи, придружавали стоката при доставката й. До момента на предаването на стоката от потребителя на Търговеца, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя.

4.При отказ Потребителят дължи на Търговеца неустойка в размер на преките разходи за връщането на стоката, причинените му от връщането на стоката и намалението на стойността на доставената стока, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

5.Правата по гаранционната отговорност на производителя на съответната стока са предвидени в гаранционните условия на всяка стока и трябва да бъдат спазени от Клиента при възникнал дефект или повреда в доставената стока. За потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителя се прилагат разпоредбите му.

6.При възстановяване на суми при отказ от поръчка или при връщане на закупена стока или подобни е възможно да се достигне до пълно или частично възстановяване стойността на плащането. Когато плащането е извършено с виртуален ПОС терминал, възстановяването е допустимо единствено с кредитна операция по картата на картодържателя, с която е платена стоката/поръчката/резервацията.

Раздел. VII Заключителни разпоредби

1.Никаква гаранция от какъвто и да е вид, пряка или косвена, както и косвена гаранция за пригодност за определена цел, не се дава във връзка с достъпността, точността и надеждността на съдържанието на страниците на този Уебсайт. „Интервен” ООД не носи отговорност за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети и загуби, причинени от употребата или невъзможността за употреба на тази информация, дори ако „Интервен” ООД е бил уведомен за вероятността за такива вреди.

2.„Интервен” ООД полага дължимата грижа да избягва атаки срещу Уебсайта от трети лица, но не може да гарантира, че Уебсайтът е абсолютно защитен срещу такива атаки и не носи отговорност за евентуалните последици от тях.

3.Клиентът носи отговорност за поддържането на цялото оборудване и/или услуги, които са му необходими за достъп до Уебсайта.

4.Тези Общи условия са актуални към 14.12.2016 г. Те могат да бъдат изменяни по всяко време от Търговеца чрез публикуването на новата им редакция на видно място на Уебсайта му.

Приложение № 1 С Формуляр за отказ от поръчка/доставена стока на Потребителите:

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора: (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора) - До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

-С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните електроуреди*/за предоставяне на следната услуга*

-Поръчано на*/получено на*

-Име на потребителя/ите

-Адрес на потребителя/ите

-Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.